Διοικητική οργάνωση

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με την απόφαση 212/2005:

 

Άρθρο 1

Η «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη» (=«Β.Δ.Β.») αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (=Δ.Η.), διευθύνεται από τον εκάστοτε έφορό της, την Επιτροπή Εποπτείας και τον εκάστοτε πρόεδρο της και υπάγεται διοικητικά στην «Διεύθυνση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών» του Δ.Η. Οι αρμοδιότητες της «Β.Δ.Β.» καθορίζονται από τον ισχύοντα «οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών» του Δ.Η.

Άρθρο 2

Η θέση του εφόρου της «Β.Δ.Β.» πληρούται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά περί «εφόρων βιβλιοθηκών» ελληνική νομοθεσία, ενώ οι άλλες οργανικές θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του «οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών του Δ.Η.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή Εποπτείας της «Β.Δ.Β.» διορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής και οι αρμοδιότητές της στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή Εποπτείας έχει ως έργο της κυρίως την επιμέλεια και φροντίδα των εν γένει επιστημονικών δραστηριοτήτων της «Β.Δ.Β.» και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η λειτουργία της διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.

Άρθρο 5

Οι ανάγκες της «Β.Δ.Β.» σε έκτακτο προσωπικό καλύπτονται σύμφωνα με την κειμένη κάθε φορά ελληνική νομοθεσία ύστερα από σχετική εισήγηση του εφόρου ή του εκάστοτε προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της «Β.Δ.Β.» και πάντοτε με τη συγκατάθεση του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Η.

Άρθρο 6

Όλοι οι χώροι του κτηρίου όπου στεγάζεται η «Β.Δ.Β.» προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της ως βιβλιοθήκης και για την πραγματοποίηση των υπό την αιγίδα της τελουσών επιστημονικών ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Κανένας από τους χώρους αυτούς δεν διατίθεται για χρήση είτε σε φυσικά είτε σε νομικά πρόσωπα –με εξαίρεση μόνον την περίπτωση των τελετών του Δ.Η. (για παράδειγμα: απονομές βραβείων θεσπισμένων από τον Δ.Η. και αναγορεύσεις επιτίμων δημοτών). Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των χώρων του κτηρίου όπου στεγάζεται η «Β.Δ.Β.» προαπαιτείται σχετική απόφαση του Δημάρχου ή του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας.

 

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης με τα 17 άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας της Βικελαίας επιλέξτε Δ.Σ. 212/2005.

 

 Σάββας Δημήτριος ΠΕ1  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  2813-409700, (Fax 2813-409701) savvas-d@heraklion.gr
 Τερζάκη Στεφανία ΔΕ1  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ  2813-409710, katalog@heraklion.gr terzaki-s@heraklion.gr
 Μαυράκη Φιλία ΔΕ1  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  2813-409717, mavraki-f@heraklion.gr
 Τουβλελίου Βενετία ΠΕ1  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  2813-409705, touvleliou-v@heraklion.gr
 Χαριτάκη Ρένα ΔΕ1  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  2813-409703, haritaki-r@heraklion.gr
 Γρατσέας Στέφανος ΔΕ1  ΑΡΧΕΙΑ  2813-409726, gratseas-s@heraklion.gr
 Σπανάκης – Βορεάδης Γιώργος ΠΕ1  ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ  2813-409706, voreadis-g@heraklion.gr
 Πλουμάκη Ελευθερία  ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ  2813-409704, ploumaki-e@heraklion.gr
 Αλεξανδράκης Ιωάννης ΤΕ4  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ  2813-409730, alexandrakis@heraklion.gr