Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την έκδοση του βιβλίου «Ιεροδικείο Ηρακλείου – 2ος Κώδικας»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο: «Ιεροδικείο Ηρακλείου – 2ος Κώδικας», στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β.» με την διαδικασία ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)

4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης.

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

6. Tην 446/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 336/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η προμήθεια αφορά στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο: «Ιεροδικείο Ηρακλείου – 2ος Κώδικας», στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/06/2014 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1. Πληροφορίες δίνονται από τη ΒΔΒ, Χορτατσών και Κυδωνίας 23, Τ.Κ. 71202, τηλ. 2810 301543 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κα Τερζάκη Στεφανία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.

2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου με την εισήγηση της Υπηρεσίας Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ.