Προμήθεια Βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της, για το έτος 2014 με την διαδικασία  της συλλογής  προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές  προσφορές. Η προμήθεια αφορά: τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 09/05/2014 ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1.

Πληροφορίες δίνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΒΔΒ, Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 46, Τ.Κ. 71201, τηλ. 2813 409704 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 4.982,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6,5 %.

Το κριτήριο για   την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
  2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών .
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη .

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου με την εισήγηση της Υπηρεσίας Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ .

Αναλυτικά στη σελίδα http://www.heraklion.gr/municipality/auction/biblia09052014.html