Τουρκικό αρχείο

Γλώσσα:

Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι τουρκική που αποδίδεται με την παλιά αραβική γραφή, δηλαδή τα γνωστά ως οθωμανικά.

Παρουσίαση περιεχομένου:

Το Τούρκικο Αρχείο Ηρακλείου («T.A.H.») αποτελείται από χειρόγραφα, με τη μορφή των λυτών εγγράφων ή κωδίκων, του Ιεροδικείου Ηρακλείου και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την οθωμανική διοίκηση. Όλα τα τεκμήρια είναι στα οθωμανικά και εκτείνονται χρονικά από το 1637 έως το 1930. Είναι δε προσβάσιμα  μόνο σε όσους έχουν κάνει οθωμανικές σπουδές. Ειδικά για τους Ιεροδικαστικούς κώδικες οι κατήδες καταχωρίζουν έγγραφα που έχουν σχέση με τις δημόσιες λειτουργίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Νικόλαος Σταυρινίδης, ο επί 45 χρόνια υπεύθυνος του «Τ.Α.Η.», επισημαίνει ότι: «Δεν περιορίζονται τα έγγραφα των κωδίκων αυτών εις γεγονότα μόνον του Τμήματος του Χάνδακος, αλλά εκτείνονται και εις ζητήματα της κεντρικής και δυτικής Κρήτης, μη παραλειπομένων και άλλων θεμάτων, αφορώντων είτε εις εκκλησιαστικά ζητήματα της Ανατολικής Κρήτης, είτε εις άλλα γενικής φύσεως. Και πλείστα άλλα θέματα, μεγίστης ιστορικής σημασίας, παρελαύνουν διά των κωδίκων του Ιεροδικείου Ηρακλείου. Τοιαύτα είναι, π.χ., η παράδοσης της νήσου Γραμπούσας και η υπόθεσις των ανδρών της φρουράς της, η παράδοσης της Σούδας και της Σπιναλόγκας, το θέμα της εφαρμογής του θεσμού των αρματωλών εν Κρήτη, η καρατόμησις δύο πασάδων της Κρήτης και τα πρακτικά της δίκης αυτών, η απόβασις του Ενετού ναυάρχου Μοτσενίγκου εις την Κρήτην, η διένεξης των Σφακιανών μετά των τουρκικών Αρχών, η επανάστασης του Δασκαλογιάννη (1770), η δημιουργηθείσα εν Κρήτη συν τη παρόδω του χρόνου παμφάγος τάξις των αγάδων και ο στραγγαλισμός αυτών, ο μακάβριος «Κώδιξ των Θυσιών», συνταχθείς κατά το 1828, εις ον αναφέρονται ονομαστικώς οι κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821 φονευθέντες και αιχμαλωτισθέντες κατά χωρία Χριστιανοί κ.ά.». «Πώς, όμως, επετεύχθη», αναρωτιέται ο Ν. Σ. Σταυρινίδης, «η περισυλλογή, συγκέντρωσης και διάσωσης του πολύτιμου τούτου τουρκικού αρχειακού υλικού, του αποκειμένου εις την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ);». Και δίδει ο ίδιος την ακόλουθη απάντηση: «Το κεντρικόν πρόσωπον, περί το οποίον στρέφεται η επισήμανσης, συγκέντρωσις και διαφύλαξις του μεγίστης αξίας αρχειακού τούτου υλικού είναι ο προκάτοχός μου εν τω Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου Γεώργιος Ι. Οικονομίδης. Ως τουρκομαθής αντελήφθην την σημασίαν του υλικού. Ούτος, προ της προσλήψεώς του εν τω Μεταφραστικώ Γραφείω Ηρακλείου (1909), είχεν εργασθεί επί τι χρονικόν διάστημα εις την Υπηρεσίαν Εβκαφίων της Κρήτης, η οποία είχεν υπό την δικαιοδοσίαν και επιμέλειάν της όλα τα αφιερωθέντα εις ευαγή ιδρύματα ακίνητα. Το πρώτον μέλημα του Γ. Οικονομίδου, όταν διωρίσθη Διευθυντής του Μεταφραστικού Γραφείου, ήτο να ενεργήσει παρά τη Κυβερνήσει και να παραλάβει διά του Εισαγγελέως τους φυλασσομένους εν τη Υπηρεσία των Εβκαφίων Κώδικας του Ιεροδικείου Ηρακλείου. Αυτοί οι πολύτιμοι τουρκικοί κώδικες παρέμειναν τελικώς εν Κρήτη και αποτέλεσαν τον πρώτον πυρήνα του ούτω επονομασθέντος έκτοτε Τούρκικο Αρχείο Ηρακλείου». Και συνεχίζοντας ο ίδιος: «Η ανάγκη της δημοσιεύσεως των εγγράφων τούτων κατέστη πλέον επιτακτική. Δεν είναι δυνατόν να γράφωμεν και να ομιλώμεν περί θεμάτων της εποχής της εν Κρήτη Τουρκοκρατίας άνευ της γνώσεως και των τουρκικών πηγών».

Η πολύχρονη μεταφραστική προσφορά του μεγάλου ιστοριοδίφη Νικολάου Σταυρινίδη συνεχίστηκε, με κάποια προσπάθεια τακτοποίησης-καταλογογράφησης του «ΤΑΗ» από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλη Δημητριάδη και τους σπουδαστές του τη δεκαετία του 1980. Την τελευταία δεκαετία η κ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου και οι συνεργάτες της υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία ένα πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου που αφορά στις μεταφράσεις των Κωδίκων του Ιεροδικείου, από το οποίο προέκυψαν μέχρι τώρα οι εκδόσεις του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου Ιεροδικαστικού Κώδικα, καθώς και του Κώδικα των Θυσιών.

 

Περιορισμοί

Όροι Διαχείρισης Πρόσβασης:
Στο ΤΑΗ έχουν πρόσβαση ερευνητές με συγκεκριμένη ερευνητική εργασία και με  γνώση των Οθωμανικών

Όροι Χρήσης:
Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση και το είδος των τεκμηρίων και προϋποθέτει την έγκριση του υπευθύνου των Αρχείων της ΒΔΒ, καθώς και του προϊσταμένου της ΒΔΒ.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προϋποθέσεις:
Χειρόγραφα λυτά έγγραφα, σταχωμένα κατάστιχα μικρού και μεγάλου σχήματος, πανόδετα βιβλία διαστάσεων 43εκ. x 29εκ. περίπου κλπ.

Διοικητική Πληροφορία

Πληροφορία Πρόσκτησης:
Παραδόθηκε στη ΒΔΒ από το Μεταφραστικό Γραφείο Ηρακλείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Πληροφορία Επεξεργασίας:
Ταξινόμηση, περιγραφή και σύνταξη ευρετηρίων έγιναν από το τμήμα Αρχείων της ΒΔΒ κατά τη διετία 1993-1995. Η παραπάνω εργασίες έγιναν παράλληλα με την τακτοποίηση του Αρχείου και αυτό έγινε εφικτό λόγω της αξιοποίησης του συνόλου των πληροφοριών που κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν.

Βιβλιογραφία:

Νικόλαος Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων, αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης, Τόμοι 1-5, Ηράκλειο 1985-1987, Δήμος Ηρακλείου.

Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τρίτος Κώδικας (1669-1673 και 1750-1767), επιμέλεια: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2003, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ο Κώδικας των θυσιών, επιμέλεια: Βασίλης Δημητριάδης – Διονυσία Δασκάλου, Ηράκλειο 2003, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ‒ Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ιεροδικείο Ηρακλείου, Πέμπτος Κώδικας [Μέρος Α΄ (1673-1675) και Μέρος Β΄ (1688-1689]), επιμέλεια: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2008, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τέταρτος Κώδικας [Μέρος Α΄ (1672-1674) και Μέρος Β΄ (1683-1686)], επιμέλεια: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2010, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ιεροδικείο Ηρακλείου, Δεύτερος Κώδικας [Μέρος Α΄ (1661-1665) και Μέρος Β΄ (1670-1671]), επιμέλεια: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2004, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

 

Περιγραφή Υποαρχείων ΤΑΗ περιόδου 1658-1910
Ιεροδικαστικοί Κώδικες Ηρακλείου                                              [Α1 – Α164]
Ιεροδικαστικοί Κώδικες Περιφέρειας Ηρακλείου                          [Β165-Β201]
Βακουφικοί Κώδικες                                                                    [Ε1-Ε197]

 

Συμβόλαια
Α. Edhem Efendi 1-22889 συμβόλαια, περίοδος (1879-1889), 57 ντοσιέ και 9 πρωτόκολλα.
Β. Hasan Hulki 1-17830 συμβόλαια, περίοδος (1879-1899), 40 ντοσιέ και 1 πρωτόκολλο.
Γ. Ibrahim Resmi 1-6576 συμβόλαια, περίοδος (1889-1899), 27 ντοσιέ και 4 πρωτόκολλα.

Μεταφραστικό Γραφείο
Πρωτόκολλα μεταφράσεων                                                   [Ζ1-Ζ60]
Πρωτόκολλα μεταγραφών Δήμων Νομού Ηρακλείου        [Μ1-Μ40]
Διάφορα τεφτέρια και σώματα εγγράφων                             [Δ1-Δ26]
Βιβλία υποθηκών διαφόρων Δήμων Νομού Ηρακλείου     [Η1-Η107]
Φάκελοι εγγράφων πρωτοδικείου Ηρακλείου                      [Θ1-Θ10]