❐ Στέλιος Ράμφος, Πλάτωνος «Φαῖδρος», Τὸ φτερωτὸ ἅρμα τῆς ψυχῆς
❐ Γ. Ι. Τσιάντης, Λόγος-Αἴσθημα καὶ ἐνσυναισθηματικὴ κριτικὴ θεώρηση τῆς αἰσθητικῆς τοῦ Hume ὡς μία δυνατότητα διαλεκτικῆς ὑπέρβασης τοῦ σκεπτικισμοῦ
❐ Ε. Δ. Καρακάντζα, Πέντε τρόποι ἀνάγνωσης τῆς «Ὀδύσσειας»
❐ Μ. Λίπκα, Μεροληψία ἢ οὐδετερότητα; Ἡ εἰκόνα τῆς Σπάρτης τοῦ Ξενοφώντα
❐ Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, Περὶ τοῦ λεγόμενου ρεαλισμοῦ τῆς ἑλληνιστικῆς ποιήσεως
❐ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Μεταφραστικὰ στὸν Παπαδιαμάντη Β΄
❐ Ε. Γαραντούδης – Ο. Ταχοπούλου, Βιβλιογραφία νεοελληνικῆς μετρικῆς
❐ Γ. Τράπαλης, Πρακτικὰ προβλήματα νεοελληνικῆς λεξικογραφίας
❐ Α. Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη, Ὁ συμβολικὸς ρόλος τῶν κύριων ὀνομάτων
❐ Γκάρεθ Ὄουενς, Πολιτισμὸς στὴν Ἀνατολικὴ Κρήτη στὴν τελικὴ Νεολιθικὴ ἐποχὴ c. 4000 π.X.
❐ Σ. Σταβέλα, Τὰ ξενοδοχειακὰ καταλύματα στὴ Βυζαντινὴ καὶ Βενετοκρατούμενη Κρήτη
❐ Γ. Σερπετσιδάκης, Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας στὴν Κρήτη
❐ Μ. Ε. Δετοράκης, Ὁ ἐν Ἠρακλείῳ Κρήτης Φιλεκπαιδευτικὸς Σύλλογος – Κατάλογος τῶν μελῶν του – Ἔτος ἱδρύσεως 1875
❐ Μ. Καρέλλης, Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Θερίσου τοῦ Μιχαὴλ Σακλαμπάνη
❐ Δ. Ξυριτάκης, Ἐμμανουὴλ Ι. Τσουδερός, ἡ διπλὴ συμβολή του στὴ συνταγματικὴ ἱστορία τῆς Κρήτης
❐ Λένα Τζεδάκη-Ἀποστολάκη, Μικρασιάτες στὸ Ἡράκλειο. Ὁ ξεριζωμὸς καὶ ἡ νέα πατρίδα
❐ Θ. Δετοράκης, Λιλῆς Μακράκη, Ἐλευθέριος Βενιζέλος (1864-1910). Ἡ διάπλαση ἑνὸς ἡγέτη
❐ Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, In memoriam Hubert Petersmann (1940-2001)